Nachtkij

Ferhaal oer in boeresoan dy’t net oan’e faam komt. It stik spilet him ôf oer in tiidrek fan likernôch tritich jier, fan de jierren 50 oant 80, en foar it grutste part op’e pleats fan in strang protestantse húshâlding. De dominante heit is swijsum, de mem folchsum. De soan hat him yn himsels werom lutsen en hat allinich nocht oan de keuring fan syn bolle. As syn heit en mem in faam nimme om de soan oan in frou te helpen, rint dat folslein op’e non. Men tinkt dat de soan homoseksueel is (wat net sa is) en hellet dûmny derby. As heit stoarn is giet de soan nei it bûtenlân op feetransport (mei de ‘nachtkij’).
Troch de soan jout dit stik net allinich in byld fan in yn himsels keard fermidden mar ek fan de ûndergong fan it boerelibben yn in slim feroarjende wrâld.