Rôvers en juwielen

Yn’e bosk húsmannet in rôversbinde, dy’t it fersjoen hat op de juwielen, dy’t greve Hindrik ornearre hat foar syn dochter, op har brulloft.In pear eallju, net te snoad en wat te goed fan betrouwen, moatte de juwielen by de greve bringe. Fansels krije de rôvers se maklik yn’e hannen. Ek it sparjild fan in reizgjend sirkus wurdt stellen. In wûnderdokter en syn maat, dy’t harren sabeare by de rôversbinde oansletten ha, slagget it lykwols om mei help fan de sirkuslju de rôvers te oermasterjen.

Ministers yn’e misère

Kening Optomus de 13e hat hiel wat te stellen mei syn ûntankbere bern, dy’t him ferwite dat’t oan it hôf mar in deade boel is; mar mear noch mei syn tsjinners en tsjinsters. Twa fan harren, Minister Prulledyk en Minister Loederman, yn’t geheim drok dwaande om de skatkiste fan it Ryk te plonderjen, ferget er der op dat se ris in plan betinke moatte dat fiks wat spanning en sensaasje yn’t keninklik paleis teweech bringe kin. Benaud foar it útlekken fan harren komplot, witte se lever “neat betinke te kinnen”. Sadwaande lit de kening in proklamaasje oan’e bewenners fan syn Ryk útgean, dêr’t er in rynske beleanning yn taseit foar wa’t in bysûndere útfining docht. Op’e “dei fan de útfiners” wurde him de wonderlikste fynsten oanbean. Mar ien dêrfan spant de kroan: in man mei in masker op ( Master X neamt er him ynearsten) wit, nei’t er seit, mei in geheimsinnich kistke de betrouberens fan de hôflju te hifkjen. De kening hat fan sa’n
útfining alhielendal gjin ferlet seit er, mar och, as de man it wol, dan mei er de proef wol op’e som nimme. Dan sakje de “ûnskuldige” ministers op in fernuftige manear troch de koer en de konsternaasje dy’t folget wurdt noch grutter as de ” útfiner” syn masker ôfleit en Rintmaster Ehrenstein blykt te wêzen, de man dy’t oant no ta by de Kening kwalik yn tel wie en it yn oansjen fier ôflizze moatten hie tsjin de ministers.

De nije cowboys

Boer Hudson wennet mei frou en bern poer op’e romte yn it “Wilde Westen”. Syn soannen komme thús mei in pear yndianen, dy’t ferwûne rekke binne doe’t feedieven op harren skeaten. Se wurde fersoarge en binne tige tankber. Hudson kin der wol wat folk by brûke en hiert in pear cowboys yn, dy’t sabeare tafallich op besite komme. As der jild fan in reizgjend keapman weirekket wurdt earst it tsjinstfamke der op oansjoan. De cowboys binne hjir lykwols mandiedich oan, want dat binne deselde lju as de feedieven, dêr’t de yndianen mei yn’e slach rekken. De smjunten ha noch folle mear kwea yn’t sin, mar mei help fan de yndianen en de plysje wurdt dêr in skoatteltsje foar strutsen.

It geheim fan de smid

It stikje spilet yn de midsieuwen. Der wurdt in antyk skilderij stellen troch dieven, dy’t har foardogge as de kening en de keningin. Tafallich is de echte kening “incognito” op it kastiel: hy hat him dêr ferhierd as wapensmid. Fansels rint it goed ôf, de dieven wurde pakt. De oplossing fan de stellerij is aardich fûn. De spanning bliuwt der oan it lêst ta yn. Dat it stikje yn de midsieuwen spilet is allinne mar oan de lokaasje te sjen. It jout miskien gelegenheid, om wat aardichs mei klean en toanieloanklaaiing te dwaan.

Aventoeren fan de jonge astronauten

In stik as wat jonges en famkes ha in astronautenklub en helpe prefester Prikkema by syn ûndersiken. De prefester hat ûntdutsen dat efter de moanne noch in moanne sweeft, mei in atmosfear, en hy sil der mei in mennich bern fan’e klub hinne.
Yn it twadde bedriuw binne se dêr al en se fine in dokumint dat Chriet Titulaer der al earder west hat. De moannemannen keare har as se werom wolle. As Douwe wekker wurd docht bliken dat it allegearre in dream west hat wat der him ôfspile hat.

De fazen fan Romulus

Der wurdt sein dat der yn de Romeinske tiid troch de kriichsoerste Romulus twa lyksoartige, kostbere fazen yn it doarp begroeven binne. Wa’t beide fazen yn syn besit hat, wurdt ryk en machtich en dat wol de boargemaster fansels wol oan. Ien fan de beide fazen hat er al kocht en hy docht tige syn bêst om ek de twadde te pakken te krijen. Dan wurdt der troch syn túnman in Romeinske faas opgroeven út in âlde grêft. Boargemaster is út’e skroeven, mar… hat dit spul faaks luzen? Wa’t wat romte op it toaniel ta syn foldwaan hat, sil hjir grif sukses mei ha.