De oerpleatsing

De famylje Van Eck út Den Haach komt yn in Frysk doarp te wenjen. Mei de taal ha se ynearsten nochal wat swierrichheden. Mar nei in jier fiele se har wakker thús. De bern prate al Frysk en mem folget in kursus om it ek ûnder de knibbel te krijen.
Tige gaadlik yn plakken dêr’t men mei twataligens te krijen hat.