Poppekast… Larjekoek?

Boargemaster is tige grutsk op it moaie, moderne plein yn syn plak: allinnich de poppekast derop misstiet, is net mear fan dizze tiid en moat nei de souder fan it gemeentehûs. Jan Klaasen en Katryn, dy’t dat heard hawwe, griist it oan, dat hja ferklaaie har as skoalbern en gean mei nei skoalle om yn’e mande mei de bern in plan út te fieren, dêr’t de “grutte minsken” in spegel yn foarhâlden wurdt om sa de boargemaster op oare gedachten te bringen. It seit himsels, dat dit merakels slagget.

Fan Mokum nei Makkum

It giet om in ” hollânsktalige ” húshâlding, dy’t har hjir neist fryskpratende doarpsminsken nei wenjen set. It toaniel stelt de twa keamers fan de beide famyljes foar, dy’t tsjininoar oan lizze. Nei gâns misbegripen, dy’t komyske sitewaasjes teweech bringe, mar mei goede wil en wurdearring fan wjerskanten is it “frjemde” der al ridlik gau ôf, dêr’t fral de bern harres uteraard ta bygrage.

Baas oer eigen buis

In alderaardichst stikje dêr’t op plezierige wize de draak yn stutsen wurdt mei it grutte plak dat de televyzje yn guon húshâldingen ynnimt, ornaris te’n koste fan de húslike sfear.