Seks, fampiers en fergrutglêzen

It stik is in oarspronklike satire op mear as minder bekende skrillers en detectives, lykas: Dracula, vampires (Polansky), Frankenstein, Rocky Horror Show, Dr. Jekkyl en Mr. Hyde, ensfh.
Spile as iepenloftspul yn Wergea. Mei ferskes.