Ik moat Mjoessof ha!

In komeedzje mei persoansferwikselingen yn in rêst-sintrum yn Moskou. Zaitsjef, in amtner hat driuwend in hântekening fan de hege amtner Mjoessof nedich, sadat hy ferve foar in bernehûs keapje kin. Mjoessof hat lykwols in rêstdei yn in rêst-sintrum. Zaitsjef wurdt der net ynlitten omdat Mjoessof net steurd wurde mei. Omdat de direksje fan it rêst-sintrum in soad op hat mei bekende minsken, komt hy werom en jout him út foar de man fan Klawa Iknjatjoek, in bekende sportfrou. Mei grut ûnthaal wurdt hy binnenlitten. Tsjin syn sin moat hy in ûntspanningsbehanneling ûndergean.
Hiel tafallich komt dan ek de sportfrou nei it sintrum. Sy sil har man moetsje dy’t se oardeljier net sjoen hat. Dit rint fansels út op ien grutte betizing.
Zaitsjef wurdt wilens ek troch Mjoessof oansjoen foar de man fan syn freondinne. Mjoessof wie warskôge foar dizze man, dy’t wol ris witte woe wêrom’t syn frou altyd nei it rêst-sintrum ta giet. Op ’t ein komt fansels alles klear en is Zaitsjef de held, omdat hy sa fûl wie op de hântekening foar de ferve, om dêrmei de bêden fan it bernehûs op te knappen.