Opstân yn lyts Kabouterlân

It is in boel yn Lyts Kabouterlân. De kabouters ha dêr altyd puntmûtskes droegen, mar om’t de folkjes om harren hinne al lang in oare dracht ha, wol men yn Lyts-Kabouterlân de puntmûtskes ek ôfskaffe. Dêr moatte dan alpino-mûtskes foar yn’t plak komme. Och, och, tink ris ta! Master Wiisnoas giet safier, dat er de puntmûtskes al ferbiedt op skoalle. Mar dat noasket de bern net, benammen net as de âlde Griisburd mei harren stiet. De elfe-keninginne makket dat alles wer ynoarder komt.

It komt op’e bûtekant net oan

In mem komt mei har bern yn in poppewinkel om wat te keapjen. It docht bliken dat de poppen dy’t oars prate koene, it ynienen allegearre ferpoffe om lûd te jaan, en neffens de winkelman kin’t wolris hûndert jier duorje ear’t se har wer hearre litte. Mar dezelde nachts bringt in tsjoender alles wer ta libben, ta grutte niget fan Jan en Sytske, dy’t op aventoer en út nijsgjirrigens de winkel ynslûpt binne. In koart stikje foar jongere bern.