Wolstân en wjirmenbrij

Mei de famylje Beunen is neat mis. It is in folslein normaal gesin. Alhoewol……? Kitty hat har hannen fol mei de karriêre fan har man, in jaloerske freondinne en in dochter mei in nuvere freon. As klapstik begjint beppe`s “ kronkeljende “ hobby ek freeslik út`e hân te rinnen…..