In moardner yn’e ploech…!

In skriller, mei in soad yntriges oer in amateurselskip dat in skriller repetearret. Reinou, in spylster, komt op’e repetysje. Se is oantaast troch in strúnder, dy’t al langer de stêd ûnfeilich makket. Trochdat de strúnder in sjaal brûkte dy’t fan’e regisseur, Klaas Dykstra is, tinkt se dat hy it wie. Klaas kin himsels frijsprekke.
Ien fan’e spylsters, Jeltsje, reagearret frjemd op’e nije konsjerzje. Se tinkt dat hy wat te meitsjen hie mei de dea fan har soan. Wat letter wurdt de konsjerzje dea fûn. Jeltsje hat it net dien. Dan blykt dat de konsjerzje Suze, de frou fan Klaas, sjantearre hat, om’t hy har sjoen hat mei de jonge spiler Nykle. Mar sy hat it ek net dien. Op it lêst komt Jappy de toanielfeint de seal yn. Bytsje by bytsje bekent er dat hy de konsjerzje fermoarde hat, omdat dy wist dat hy de strúnder is dy’t de stêd ûnfeilich makket.