De hûnekarre

It tema fan it stik is it boljeien yn de turfmakkershoeke yn de tritiger jierren. Der wurdt yn behannele: it útrûpeljen fan de arbeiders; de twongen winkelnearing; de skriele earmfâdije; it tsjin mekoar útspyljen.
De geastlikheid hold de “tsjerklike arbeiders” foar, dat boljeien duvelswurk wie. Sa woe men in twaspjalt berikke tusken de tsjerkliken en de readen. Rjocht wie der net yn dy tiid, de plysje tsjinne de hearen en hold benammen de “reade arbeiders” der ûnder.
It stikje skiednis dat yn in geef stik wurk ferwurde is, foar wa ’t hjir noch ris nocht oan hat: in útdaging!

Taksy nei in nij begjin

Sibe Bosma is drok oan it ynpakken. Hy sil fuort, want hy wol in nij begjin meitsje. Harren grutte bern binne de doar út, dat sadwaande. De taksy dy’t er besteld hat stiet foar de doar, mar hy is noch net alhiel klear. As syn frou in telefoantsje kriget en hy heart, dat dy in ôfspraak makket mei in ûnbekendenien, dan wurdt er oergeunstich en seit, dat er alhiel net fuort woe, mar dat er mei har in nij begjin meitsje woe.
Dan seit syn frou, dat hja dat wol wol en dat it telefoantsje fan harren dochter wie, dy’t it boadskip die, dat hja pake en beppe wurde soene.
Dan geane hja tegearre yn de taksy nei harren dochter.