Teepûdsjes

Lisa is by in kuierke troch it park oanriden troch in bromfytser en moat no yn in rolstoel omkruse. Hans moat boadskipje en kriget as er thús komt allerhande smeulske praatsjes en ferwiten. As hy dan ek noch de moed hat te opperjen dat teepûdsjes yn stee fan losse tee faaks wol noflik wêze soene, is it groat hielendal gear. Fan alles wurdt him ferwiten, mar it draait der op út dat hy ferge wurdt op in folsleine ferklearring: as hy it goed dien hie, hied er Lisa noch wol warskôgje kinnen en har foar de brommer wei lûke kinnen. As dat der út wrongen is, giet it pear wer oer ta de oarder fan de dei en besout har oer it maartske hâlden en dragen fan de boarre fan de konsjerzje.