De dogeneaten

Beppe de Moai wennet yn by har soan Jan. Se is in libbenslustige en skerpsinnige dame, dy’t foar de pleatselike earwearde en syn goede doel alles docht om safolle mooglik jild byinoar te krijen. Se giet dêrmei sa fier, dat se sels har beppesizzers sa fier krigen hat om it rôverspaad op te gean… by har bloedeigen heit, dy t by tafal eigner is fan fiif juwelierssaken. Och, de skea wurdt dekt troch de fersekering, is ’t net sa?
As lykwols blykt dat de earwearde it jild sels yn ‘e buse stekt, beppe ek net hielendal skjin op e hûd is, de fersekering wegeret de skea út te beteljen en heit De Moai úteinlik opdraait foar de stellerijen, begripe de “dogeneaten” dat se te fier gien binne. Mar hoe kinne se har út e sitewaasje wei wine sunder sels yn it gefang te bedarjen…?