Wat in opskuor

Germaine hat in freon, Floor. Mar heit fynt him net goed genôch foar har. It is in suertsje. Komt it goed as Floor úteinlik foar wat opskuor soarget?