Stoarm yn ‘e lijte

Dit is in revu foar GWS giet dus oer de wettersport. Goed oan te passen foar oare wettersportferienings en sels ek wol oare sportferienings as fuotbal, reedriden kuorbal ensfh. ( Sjoch ek myn oare revu`s.). Men soe der ek in iepenloftspul fan meitsje kinne.

Uthof, al 25 jier ús Ut en Thus

Dit is in bjusterbaarlik toaniel- en muzykstik ta eare fan it 25-jierrich bestean fan it doarpshûs yn Sigerswâld.

De kaaien fan Oranjestate

De kaaien fan Oranjestate is in hjoeddeiske komeedzje yn twa bedriuwen. It stik spilet yn en om it 5 stjerren hotel fan de famylje Heidinga. Mem, soan en dochter binne tige yn`t spier. Heit(Rapke), foarhinne kampingbaas past mei syn dwaan en litten(nimt bygelyks gauris in slokje) net hielendal yn dizze wrâld, en fynt it wol bêst dat in saneamde general-manager de lieding hat.
Mem(Wytske), hat op kursus west, en wit hokker taal jo sprekke moatte yn sa`n djoer hotel. Soan Sjoerd docht alle sportaktiviteiten, passend by de gasten. Hy jout les yn golven, tennisjen en hynsteriden. Dochter Klaske hat de lieding oer sauna en beautysalon.
Dit wykein is it tige drok.
Captains of industry en managers binne kommen om wat út te rêsten fansels, mar boppe-al om nei in lêzing, in show ,te harkjen en te sjen fan Rinse Ratelaar, de Fryske Emiel Ratelband.
Der binne ek in stik as wat ferneamde Hollanders mei problemen yn harren relaasje. Se binne te gast by Lize, de bêste relaasjeterapeut dy`t der yn Fryslân omrint.
En dan is Talpa ek gast yn Oranjestate. John de Mol mei syn ploech.
It giet dat it slydjaget, oant Pieter Privé de boel op stelten set.
Hy is in saneamde papparazzi-sjoernalist. Skriuwt foar Privé, Telegraaf en wurket ek mei oan Boulevard. Siket nei roddeltsjes makket stikem foto`s. Gjin see is him te heech. Ferklaait him gauris om sadwaande wat oan de weet te kommen. Leit bygelyks as travestyt by Klaske yn de beautysalon, en skopt,as strjittemuzikant, Lize har relaasjeterapy yn de war.
Njonken alle alteraasje, is in tige âld kistje de reade tried yn dit stik Nimmen kin it iepen krije. It is fûn doe`t it nije swimbad útgroeven waard. Út hokker ieu komt it kistje? Wat is it wurch en wat sit der yn? Gouden dukaten, tinke se. Dan wurdt it kistje stellen. Troch wa?
En wurdt it wat tusken Sjoerd en Lize, of hat Sjoerd noch te folle wyld hier.
De kaaien fan Oranjestate is in echte komeedzje, mei in golle laits, spektakel en spanning. Sa no en dan mei djipgong, en ek noch in besûnder stikje Fryske skiednis.
In komeedzje oer ús libben, de hjoeddeiske tiid, en wat der allegearre bart yn `e televyzjewrâld, wat der bart yn ús maatskippij.
Sân minsken. Sân prachtige rollen, wêr’t de fjouwer mannen en trije frouwen harren yn útlibje kinne!

SC. Hearrenfean en de fûkemoard

De famylje Heidinga (heit, mem, soan, dochter) hat it dit wykein tige drok, omdat de seleksje fan SC. Hearrenfean op harren kamping in trainingskamp hâldt ûnder lieding fan de nije Italiaanske trainer Ravioli. Wy sjogge en hearre hoe’t der traind wurdt… en wat docht de nije haptonoom? Doping?
Kampingbaas Heidinga is drok dwaande mei de tarieding fan de feestjûn foar seleksje, bestjoer, sponsers en supporters. Dochter Klaske is fereale op Sybe Sytse, it Fryske talint yn de seleksje. Hja kin ek tige sjonge en sy sil meidwaan oan de Fryske “Idols” ferkiezing op ’e feestjûn.
Mar dan skrikt elts tige! Beropsfisker Pier fynt in jonge frou (Moniek, it model fan de keunstskilder Teake) yn syn ielfûke. Hja is fermoarde! Troch… Sjoerd (de soan)? …of in fuotballer?… in kampinggast?…of, de keunstskilder? (dy’t tichteby yn syn arke wennet)…. of Pier sels, (fereale op Moniek). En hokker rol spilet Pytsje Privee, de nei sensaasje sykjende sjoernalist?
Resjersjeur Donker ûntdekt nei treflik speurwurk it motyf en slacht de dieder yn in hektyske sêne yn ’e boeien.Dan kin de feestjûn begjinne!
Humor, sport, sensaasje, spanning, muzyk, leafde! Al dizze saken út it hjoeddeiske libben komme oan ’e oarder yn dit spektakelstik.