Jou my wjukken

Daniël Daréus, in bekende dirigint, moat rêstiger oan dwaan en beslút derom werom te gean nei syn bertedoarp. Gjinien werkend him as it jonkje dat eartiids sa pesten waard. De grutste pester terrorisearret it doarp en mishannelt syn frou Gabriella.
Daniël wurdt dirigint fan it doarpskoar en syn wurkwize makket in protte los ûnder de doarpsbewenners. De dûmnysfrou wurdt iepener en gelokkiger en ûnder in optreden sjongt Gabriella it doarp ta mei it boadskip dat se har eigen libben wer liede wol.
As alles út ‘e han liket te rinnen ferteld Daniël oan it koar wa’t hy echt is: it pestte jonkje fan skoalle.
Hy hat no ôfrekkene mei de spûken út it ferline en ûnder syn lieding stiicht it koar boppe himsels ut. Se wurde talitten ta in grutte ynternasjonale sjongwedstriid yn Eastenryk. Op de dei fan de útfiering kriget Daniël wer in hertoanfal en falt yn de toiletten tsjin in radiator. Wylst hy bliedzjend en helpleas op ‘e grûn leit, heart hy it koar sjongen oer de speakers. It publyk sjongt massaal mei en mei in glimke om ‘e mûle slút Daniël de eagen.