Freonskip, leafde en bruorskip (Hotel de Botel)

Janus hat syn kafee yn Amsterdam ferkocht. De buert wie de buert net mear en hy wie oan wat oars ta. Hy begjint in kamping oan de Noardsee. Kamping ‘Hotel de Botel’. Syn trouwe maat Robby ferhuzet mei en ek de fêste klanten litte him net yn ‘e steek. Joop en Annie, Drikus en syn Truus en ek beppe komme te útfanhûzjen op ‘e kamping. Allegear helpe se mei om der in sukses fan te meitsjen. Mar wêr is Fleur? Sûnder har is neat itselde en seker Janus net. Fleur wennet yn Spanje. Tegearre mei Beppe betinkt Robby in plan om Fleur safier te krijen om werom te kommen. Mar oft dat plan no echt sa tûk is ast Nathaly deryn belûkst…