Ploenk mei de giele neil

Der spylje Groeken mei: griene wêzens, bern mei griene triedden yn’t hier, griene neils ( pylken fan papier). Ien fan de groeken hat ien giele neil. Der is in mûnster mei 3 koppen. En beammen û.o. in tsjoenbeam. De tsjoenbean helpt Ploenk om ek griene neilen te krijen. Hy moat in blau suertsje by de Blaubrillen wei helje.

Spegels

It spegelfolkje rekket syn spegeltsjes kwyt oan de “gribeltsjes”, mar kriget it op freedsume wize werom.
Ien enoar wurdt ôfwiksele mei tige flotte sankjes.

De jierdei fan master Tsjoender

Master Tsjoender is haad fan’e toveners-skoalle en moarn sil’t syn jierdei wêze. Bobbel en Knoffel, oars no just net de snoadsten fan’e klasse, spylje in grutte rol yn’e tarieding fan it feest, fral as se by ûngelok midden yn in groep hekskes, ûnder lieding fan Juffer Sietroena, belânje. En dan kin sa’n feest fansels net sûnder heksebiezem en heksedûns….