Te Keap

Se hâldt echt noch wol fan him, seit se. Mar se hat mear romte nedich yn har relaasje.
Dêrom wol Astrid net mear yn ien hûs wenje mei Theo; se wol in LAT-relaasje

Theo syn ûnbegryp, eangst en protesten kin net helpe, Astrid set troch en set it hûs te keap.
Dy dei komt in stel te sjen. Ta grutte skrik fan Astrid blykt de man Kasper te wêzen, de leafde fan har libben, mei wa’t de relaasje einige yn in net útsprutsen fertriet.
As se even allinne binne, besiket Kasper Astrid op ’e nij foar him te winnen. En dat wurdt in test foar alle relaasjes.