In panter út Birma

Dizze swarte komeedzje giet oer de driuwfearen fan trije folslein ferskillende steltsjes. Johan is gek op feiten, data en sifers. Sa hâldt er him oerein yn in maatskippij, dy’t him stadich ûntglipt. Hy is troud mei Els, dy’t kontrôle oer har libben hâldt troch har te ferdjipjen yn alternative saken. Se ha in reuny mei freonen; de rike “selfmademan” Laurens, dy’t altyd oeral de blits meitsje wol, mar dy’t geregeld syn frou fernedert. En dan is der Hugo, de opfokte sportfanaat. Troud mei Annet, dy’t der in obsjesje fan makket om har oertallige kilo’s kwyt te reitsjen. It wurdt in jûn om nea te ferjitten…