De simmer fan ’45

Fuort nei de befrijing fan Nederlân ûntstiene der alderlei relaasjes tusken Kanadeeske soldaten en Nederlânske jonge froulju. Foar guon Nederlânske froulju wie it kommen fan de machtich ynteressante Kanadezen net allinne it ein fan de besetting mar it joech ek gelegenheid foar ûntwikkeljende seksualiteit en ûnferwachte relaasjes. Yn it stik wurde twa Nederlânske famkes, Anna en Maria, allebeide fereale op in Kanadeeske soldaat. Guon soldaten sjogge de kontakten mei Nederlânske famkes as wille meitsje nei in lange oarloch, by oaren ûntstiet werklik in relaasje. De gefolgen bliuwe dan ek net út. Swangerskip en fertriet neidat de grutte leafde ûnder twang we werom moat. De frijer fan Maria sneuvelet op it slachfjild. Sy kriget in berntsje yn in tehûs en moat it ôfstean. Anna en jim belove elkoar trou, mar it needlot driuwt har útinoar. Harren leafde hat fiergeande gefolgen. Jierren nei de oarloch wurdt der in reüny hâlden. Is der noch in petear mooglik nei fiifentweintich jier? En wêr soe dat petear oer gean moatte. It stik is basearre op autentike ferslaggen en deiboeken fan froulju út hiel Nederlân, dy’t itselde lot ûndergienen.