Opskuor yn ‘Trampas’

Earne yn Nederlân stiet in hotel. Hotel “ Trampas “ is de namme. Trampas is it Spaanske wurd foar bedroch….Freek fan den Burgh is in begoedige abbekaat. Hy moat fan need ûnderdûke foar in wraaksuchtige finzene dy`t ûntsnapt is. Dêrom geane Lucy en Freek fan den Burgh ûnder in oare namme útfanhûzje yn hotel “ Trampas “. Freek hat dêr ek stikem in ôfspraak mei syn chatfreondinne. Syn frou mei dit net witte mar sy hat sels ek stikem in ôfspraak mei in jongefint. De swierrichheden steapelje harren op wannear ek harren dochter, in tsjuster figuer en in bemuoi sike skriuwster yn it hotel komme te útfanhûzjen. En wa binne eigentlik dy stikeme ôfspraken? Betizing, ferkwikkingen mar foaral bedroch fiert de boppetoan fan dizze luchtige komeedzje.