Dizige harsens

Toanielstik wêr’t it tema fan in demintearjende minskike geast yn stâl jûn wurdt.
Maarten Klein ferliest stadichoan syn grip op de wurklikheid. Hy kin it no en it doe net mear ûnderskiede, wol ynienen wer oan it wurk en sjocht syn frou foar in frjemde oan. ‘Efter my yn de doariepening stiet in frou. Har brune hier falt mei in lik skeef nei rjochts oer har foarholle. Sy hâldt my yn de gaten’.
Mear noch dan in ferhaal oer demintens is Dizige Harsens in leafdesskiednis, mei in net te fermijen tragysk ein.