Smoar

Stik yn de tradysje fan it soasjaal realisyske berneteater, it foarmingstoaniel. In famke docht der alles oan dat nimmen utjynt dat har mem drinkt, om sels net utpleatst te wurden. Sy moat dêrfoar de freonskip fan in aardige jonge ôfhâlde. Ut en troch stappe de spilers ut harren rol om kommentaar te jaan of in oare sêne te spyljen.