De fammen fan it suertsjefabryk

Fjouwer meiwurkers fan in suertsjefabryk reizgje alle dagen mei deselde trein fan en nei harren wurk. Underweis dogge se harren ferhalen. Op in die komt ien fan harren, Trix, mei in blau each yn de trein. Se is troch har man yn mekoar slein. De oaren jouwe har it advys om by him wei te gean. Dan kin se net, om’t se net sûnder him kin. Nei har ferhaal komt de kondukteur lâns. Ien fan de famkes, Ieke, had gjin jildich abonnemint. Hy wol in bon útskriuwe. Dêr strike de fammen in skoatteltsje foar. Se litte har agresje op de kondukteur los. Klaaie him út en fergripe harren oan him.
KOMMINTAAR:
It fermidden dêr ’t de fammen yn ferkeare wurdt hiel goed oanjûn. Harren ferhaal achter de tekst komt ek goed nei foaren. Jin fergripe oan in kondukteur freget fan in toanielploech wol aardich wat lef.

SP