In bryk tafol

Jo hawwe it as lytse ûndernimmer dreech yn dizze tiid. Mar Jaap Broekstra is de tiid wol treast en skuord him d’r aardich troch, mei stipe fan syn frou. Harren soan Tjerk hat hjir en dêr in baantsje en wennet noch by de âlde lju thús. Teunis Hessels, in freon fan Jaap, komt út en troch ris efkes by harren oer de flier, soks fanwege bestjoersfunksjes. It is ek goed, dat jo efkes witte dat Tytsje Tymstra in net troude suster is fan frou Broekstra. In eintsje fierder yn ‘e buorren wennet Douwe Sipkema fan it karrosserybedriuw, in poerbêste man, mar hy lit ‘m net foar ien gat fange. Sipkema syn húshâldster is net nijsgierrich, mar wol alles graach witte. As de gerdinen fan siden geane, leit de soan op ‘e bank te studearjen en op ’t selde stuit ryd Jaap Broekstra de wei del yn syn Ford Eskort 1600 en sjcoht in liftster stean…

De klopgeast

De haadpersoanen, twa susters. De âldste is bazich en energyk. De jongste is sêfter fan aard en docht altyd wat har âldere suster seit. Se wenje yn in hierhûs op de boppeferdjipping, mar wolle graach nei de ûnderferdjipping, omdat dat wat grutter is. De hierbaas wurket net mei en de susters besykje mei klopjen de ûnderbewenners der út te krijen. Se slaan en bûnzje mei dikke boeken op’e tafel en dogge dat mei de regelmaat fan de klok. In ynwenjende neef hat ferkearing mei de dochter fan de ûnderbewenners en kriget it spul fan de tantes troch. Hy soarget foar noch mear bûnzjen nammentlik fan ûnderen nei boppen en betinkt der de spannendste ferhalen by. De susters witte it no hielendal net mear. Nei in soad gedoch beslute de susters op de boppeferdjipping wenjen te bliuwen.