It sânde gebod

Skelte Beuzich moat de lêste tiid gauris jûns fergaderje. Skelte’s frou nimt it allinne-wêzen nochal lakonyk op, mar de húshâldster wurdt erchtinkend. Dat lêste liket reden te hawwen as sy yn’e attasjeekoffer fan baas Beuzich in grutte doaze bonbons fynt.
Dit is de oanlieding foar it sa bewende spul fan in klucht. Grut opskuor, alleman krûpt wei foar alleman. Oan’e ein fan it stik is elk wer tefreden omt bliken dien hat dat alles op in misbegryp berêste.
Dit stik is folle mear klucht as blijspul, it hat krekt wat mear yn as sljochtweihinne, in oanrieder!

Betizing om in gryk

Durk van Houten, fabrikant fan boerejonges, fan om en de by fyftich jier, hat it bêste mei syn dochter foar, as sy mar docht, wat hy seit. Hy kin in ‘deal’ slute mei de Gryk Limminomalos en wol syn dochter oan him keppelje. Dochter Neeltsje hat lykwols ferkearing met Klaas, de postrinder. Sy hawwe Van Houten te fiter troch Klaas as de Gryk Limminomalos opdrave te litten.
Mar fansels komt de Gryk mei de klompen yn ’t spul: hy stiet ek foar de doar. Limminomalis spilet it spultsje mei as liifdokter en lit by eintsje beslút de heit tekenje foar it houlik fan Klaas en Neeltsje.
De nijsgjirrige buorfrou, de suster fan mem Dieuwke en in taksjesjauffeuze soargje mei foar kluchtige tafrielen.
In fleurich stik foar in noflike jûn.