De inerlike bân

In jonge -Mark- besiket ien kear in syn libben drugs, gewoan om te witten hoe of it is. Letter binne syn freonen belangriker foar him wurden en de drugstiid leit efter him. Mar tragysk genôch hellet it ferline en komt er der efter dat er aids hat.
Yn dit stik besykje jonge minsken it ferlies fan harren oan aids ferstoarne kameraat te ferarbeidzjen troch meielkoar te praten.