De ferkochte breid

De ferkochte breid is in komysk, jûnfoljend stik.
De klassiker fan Arie v/d Lugt, bewurke troch Maurits Keyzer. De tsjinstellingen tusken ryk en earm, kâlde kak en gewoane minsken is dúdlik oanwêzich. Uteinlik giet it om de leafde en it gelok, net allinnich om jild en oansjen.

De roaze pyama

It begûn mei in pyama. Roas fan kleur en hiel ienfâldich. Neat om jin drok om te meitsjen. Dochs? Joost Bramzaaier tinkt dêr oars oer. Fan ôf it momint dat hy de pyama ûnder eagen krige, begûn de ellinde. Syn skoanmem – in ôfgryslike draak fan in frou – beskuldiget him fan troubrek. En dat koe der noch krekt by komt Joost yn de macht fan twa gemiene sjanteurs. Wa kin him helpe? De plysje? De direkteur fan in kleanwinkel? Marjan, de tûke wurkster? Of faaks in priveedetective? Ien ding is wis: de roaze pyama soarget foar sliepeleaze nachten.