Gjin bleat yn Eastersleat / Folle slimmer as fiter

Frâns en Corry, in krekt troud stel, wenje boppe de bank dêr’t Frâns wurket. Se wolle leaver in hûs mei in tún en om dat betelje te kinnen siket Corry ek wurk. Se reagearret op in advertinsje foar thúswurk fan in Deenske firma. Se tinkt dat se glêswurk krije sil om te ferkeapjen. Se kriget lykwols pornomateriaal opstjoerd, en net sa’n bytsje, it iene pakket nei it oare wordt besoarge. De mem fan Frâns is by harren útfanhûs en it kost harren in soad muoite dat spul wer de doar út te krijen sûnder dat dy it sjocht en sûnder dat oaren it sjogge.
Wilens hat it pear it hiele hûs fol minsken; de mem hat in freon, de akkountant komt lâns en de assistent fan Frâns rint de doar plat.
Dan komme der ek noch twa callgirls lâns, dy’t fansels gjinien sjen mei. De firma hie tocht dat de klant net tefreden wie, omdat alles werom stjoerd waard.