Breidssuite

In tige drok en kompliseare stik à la John Lanting mar foar wa’t it oandoart, in bêste ‘hap’:
* in dokter dy’t mei syn skarreltsje yn in hotel útfanhûzet;
* in dame mei in harp, dy’t ûnferwachts ynfalle moat op in muzykfestival (’tafallich’ dokter syn eigen – wettige frou);
* in butler/portier fan de mindere soarte, altyd yn ‘e kontramine, wol in leafhawwer fan foaien, mar net fan syn wurk;
* dêrtuskenyn de direktrise, dy’t nettsjinsteande alle lekken en brekken fan har hotel, besiket it har gasten nei ’t sin te meitsjen.
Dat dat net al te bêst slagget mei safolle tsjinslagen en nammeferwikselingen, lit him riede; ûngewoane sitewaasjes, flotte dialogen en in heech tempo freegje it noadige fan regisseur en spilers!