De Wergeasterhúsfroulju’s ferzje fan Macbeth

Macbeth, in Skots ealman, kriget troch 3 heksen de takomst foarsein: hy sil kening wurde. As syn frou, Lady Macbeth, dat te witten komt besiket sy dat doel sa gau mooglik te berikken. Se giet trochtrape te wurk: de kening, Duncan, wurdt fermoarde en ek in freon fan Macbeth, Banquo, wurdt fan kant makke. Dan is der noch mar ien dêr’t Macbeth bang foar is: Macduff. Mar de heksen stelle him gerêst: “want, nimmen, berne út in frou sil dy ea deare!” en “jo bliuwe ûnferslein salang it bosk net optsjocht nei it heech fan Dunsinane Macbeth, om jo dêr te bestriden!” Nei ferrin fan tiid begjint it Lady Macbeth te meallen en lang om let komt it ta in gefjocht tusken Macduff en Macbeth…
Hanneling: In ôfdieling fan it bûn fan plattelânsfroulju fiert in jubileum mei in eigen produksje fan Macbeth.
Utgongspunt: de foarsizzing fan de trije heksen oer de takomst fan Macbeth. It publyk sjocht in tal tafrielen yn de oarspronklike tekst fan Shakespeare; dêrneist is it tsjûge fan hektyske tastannen “efter it toaniel” dêr’t fan alles misgiet. Froulju spylje manljusrollen en oarsom.
As it stik goed brocht wurdt hat it publyk in hiel fleurige jûn.
Oarspronklike titel: ‘The Faundale Avenue Housing Estate Town women’s Guild dramatic society’s production of MacBeth’.