As sy ja seit

Rinus Wiersma, frijfeint fan om en de by de tritich jier, hat in fabrykje mei in stik as tsien wurknimmers, dat tige goed rint. Doe’t er it bedriuw keapje woe, koed er by de bank gjin jild krije, omt seit in te grut risiko achten. Doe sprong in omke út Amearika by, ûnder ien betingst: Rinus moast troud wêze.
It bedriuw gie foar wûnder en Rinus betelle syn omke ôf, mar omke fûn dat er f 5000,00 oan syn frou jaan moast, sy hie úteinlik ek wakker meiskript. Rinus, noch altyd frijfeint, hâldt dat jild ûnder him, mar as der dan in tillegram fan omke komt, dat er meikoarten nei Fryslân werom komt, sit Rinus raar yn’t leech. Syn freon, abbekaat Wibe, stiet him by mei allerhande rie, mar ek hjir jildt: Abbekaten binne glêdde praters!
In fleurich stik foar in noflike jûn.