Besykoere II

1. FEROARDIELD. Dizze ienakter spilet yn de besikersromte fan in finzenis.
2. WEET OP’E GRUTTE DYK. Dit stik spilet yn in psychiatryske ynrjochting.
Mei de twa ienakters yn BESYKOERE I foarmje dizze twa ienakters in
rige fan fjouwer, dy’t sawol los as as rige spile wurde kin.
Alle stikjes litte minsken sjen dy’t op de ien as oare wizen opslúten
binne, sûnder folle útsicht op ferbettering. It binne minsken dy’t
troch de maatskippy oan harren lit oerlitten binne. Net allinnich de
haadpersoanen, ek de famyljeleden dy’t harren opsykje binne de
finzenen fan har eigen ideeën. Se sitte fêst oan de hearskjende
konvinsjes en automatismen. Harren besite betsjut foar de besochte
meastal net mear as in koart ljochtpunt.

Besykoere I

1. ÚTRANZJEARRE. Dit stik spilet yn de romte fan in fersoargingshûs.
2. NET TE BEGRIPEN. Dit stik spilet yn in keamer fan in sikehûs.
Mei de twa ienakters yn BESYKOERE II foarmje dizze twa ienakters in rige dy’t sawol los as as rige spile wurde kin.
Alle stikjes litte minsken sjen dy’t op de ien as oare wizen opslúten binne, sûnder folle útsicht op ferbettering. It binne minsken dy’t troch de maatskippy oan harren lit oerlitten binne. Net allinnich de haadpersoanen, ek de famyljeleden dy’t harren opsykje binne de finzenen fan har eigen ideeën. Se sitte fêst oan de hearskjende konvinsjes en automatismen. Harren besite betsjut foar de besochte meastal net mear as in koart ljochtpunt.