Box en Cox

De hearen Box en Cox hiere beide in keamer by de hear Bouncer. Wat se net witte, is dat it deselde keamer is. Bouncer hat it goed betocht, want Box wurket nachts as lettersetter by de krante en Cox wurket oerdei as huoddemakker. En sa bart de hierbaas dus dûbbele hier. Dat rint fansels in kear mis en sa moetsje de hierders elkoar om ’t ien fan harren in frije dei hat.
It docht bliken dat se ek noch kunde ha oan deselde frou, dêr’t se beide mei trouwe soene, mar dy ‘wille’ gunne se fan herten de oare…. Net mear sa’n ‘jonge’ ienakter, mar wol in útdaging foar rezjy en spilers!