Op folle see

Trije kreas klaaide mannen sitte by inoar op in flot op folle see. Se liede skipbreuk. Harren foarried iten is op en ien fan de trije sil no opiten wurde. Troch in seleksje yn ‘e foarm fan in ferkiezingskampanje falt it lot op de Lytse. De Middelste leit alfêst it itersark klear. De komst fan de post mei in telegram en fan in keamerfeint dy’t in ûnthulling docht, kin gjin feroaring yn de situaasje bringe. De argumentaasje is sa sterk dat dizze ta macht wurdt.
De Dikke en de Middelste sitte klear mei mes en foarke. De Lytse fielt him no einliks in kompleet mins en hâldt oan é ein noch in koarte redefiering oer de ynhâld fan it begrip ‘frijheid’. Syn oarspronklike gefrjocht om syn hûd te rêden is totaal fuort riddeneard.

Serenade

It is jûn, de foks spilet by it hok fan de hoannen op syn sello. De trije hinnen, Blondie, Bruna en Rossina binne wol sjarmearre fan de foks. Se hawwe net yn de gaten dat de foks har fijân is. Dat fertelt de hoanne harren. Blondie praat deselde nacht stikem mei de foks. De foks besiket har mei moaie praatsjes nei ûnderen te krijen. Blondie mient dat de foks it goed mei har foar hat en wol nei ûnderen gean. Se klaait har earst efkes om. As Blondie nei binnen giet, komt Bruna nei bûten. Sy hat de foks wol troch, sy wit dat hy harren opite wol. Sy konfrontearret him mei syn eigen swakkens en is sa sterker as him. Sy doart no tichter by him te kommen. Mar krekt as se dat dwaan sil sjocht Rossina út it rút. Sy warskoggget de Hoanne, dy’t eltsenien werom ropt yn it hok. De hoanne giet op wacht sitten. De foks besiket him ek mei syn
praatsjes nei ûnderen te krijen. Uteinlik wurd de nijsgjirrigens fan de hoanne him fataal.

Klaes

In âldman, dy’t sawat blyn is, siket mei syn pakesizzer om in Klaas, dêr’t er it op fersjoen hat en dy’t er deasjitte wol. Earst komme se telâne by in eachtdokter, dy’t de âldman oan in bril helpte moat. De pakesizzer hat wakker it wurd en op it lêst kriget pake dokter syn bril op en sjocht dan alles like klear: ek dat dy dokter de Klaas wolris wêze kin dêr’t se om sykje. Dokter wurdt deabenaud en besiket fan alles om útstel te bewurkjen. Hy seit dat er in pasjint ferwachtet en dat dat harren Klaas wol wêze sil. As de doar opgiet, sjit pake en falt der ien del (út it sicht). De beide manlju lykje foarearst tefreden, mar komme wer nei ’t se sizze. As se de doar út binne, giet de telefoan en makket dokter op moarn in ôfspraak mei… Klaas. Hy skillet fuortdalik pake-en-dy op, fielt him dan ûntlêstige en giet sitten te lêzen.