Deadeflot

Krekt nei de ramp fan Tsjernobyl kaam Deadeflot út en it waard in Europees sukses. It stik spilet op de Rijn. Fjouwer oerlibjenden fan in kearnramp driuwe de rivier “f, hoopjend op skjin iten, wetter en bewiis fan libben. De twa manlju en twa froulju binne behoarlik primityf wurden. Se prate yn in soarte fan amputearre taal, dy?t goed past by de wredens fan de situaasje. As de iene nei de oare Dútse stêd yn pún blykt te lizzen, wurdt de hope dat de ierde by Xanten skjin wêze sil hieltyd lytser.