Werom yn de tiid

Minsken (bern) moetsje elkoar en binne hiel benijd oer tastannen en foarwerpen fan doe en no. Der komme moaie lieten yn foar, werfan de muzyk beschikber is.
Muzikale, handige en kreative minsken kinne hjirmei in aardige bernefoarstelling meitsje.