De suster fan Jerry Finnegan

Brian Dowd hat de lêste tsien jier fan syn libben wraksele mei de ûnbeantwurde gefoelens foar de suster fan syn bêste freon, dy ’t neist him wennet. Mar hieltyd as er langer as tritich sekonden mei Beth Finnegan praat, einiget dat yn in fiasko. As er heart dat de suster fan Jerry trouwe sil, is it alles of neat foar him. Him útsprekke of foar altyd stilhâlde. Hy is op it point of no return oankommen. Wat hat er te ferliezen – behalve de leafde fan syn libben!
Yn in fluch tempo folgje der in rige fan fleurige sênes, wêr ’t Brian en Beth fan har sânde en sechste jier ôf fia har puberale jierren úteinlik oankomme by har leeftyd fan hjoed de dei, begjin tweintich. Dit blijspul hat publyk fan alle leeftiden fermakke.