Felix en Jolande

Noch gjin beskriuwing

Stelle op stand

Twa susters tusken de fyftich en de sechstich jier ha der in gewoante fan makke om út poere sensaasjesucht út te stellen te gean. Dêrby steane se net foar in bytsje. Dat spultsje rint speak as de âldste suster fereale wurdt op in juwelier, dy’t se bestelle sille. As dy bui driget, soarget se lykwols foar in relaasje fan har suster mei in notaris, dy’t deselde gefolgen hat. It draait dus by eintsjebeslút by beide susters op trouwen út en dêrmei hat it stik syn happy-end.
Foardat it safier is, bart der fansels noch wol it ien en oar. Sa ûntfytmanje de susters de ferloofde fan de tsjinstfaam in bedrach fan tûzen gûne en misse se by de buorfrou in antike sulveren taartskeppe, dêr’t de tsjinstfaam fan dy buorfrou de skuld fan kriget. Fierder is harren muoikesizzer, Alwine, dy’t in healjier lyn de doar út gien is fanwege de dieverijen, no wer thúskommen, sadat dy it lêste fyt noch meimakket en sadwaande deabenaud is dat har feint efter de praktiken fan har muoikes komme sil en har om dy reden net mear ha wol.
Mar as it ienkear safier is dat de leafde yn it spul komt by de muoikes, dan bringe se oan elk it stellene spul werom en sadwaande binne der oan ‘e ein fjouwer lokkige pearkes.

By de frou útfanhûs

Freark hat as begjinnend komponist al gâns wyskes nei útjouwer Kolkman stjoerd, mar der komt taal noch teken op werom oant no ta. As troud man dan troch de tiid te kommen – mei in frou dy’t der ek noch in faam op neihâldt – falt him swier. Dat it is alle moannen wer in útkomst dat de sjek fan Elske-muoi komt, dy’t wakkere heech by Leentsje har stúdzje opsjocht, net wittende dat dy al twa jier lyn troud is en dat har sintsjes foar it grutste part foar oare doelen bestege wurde.
Ynienen komt muoike útfanhûs en treft se by Leen dus in man oan. De manljushaat, dêr’t se har altyd op foarstien hat, slacht om yn ferealens sa’t it liket op Freark, dêr’t de muoikesizzers beide glêdferlegen mei wurde. En de aap komt pas út ‘e mouwe, as der in oare ûnbekende man (muoike har frijer-per-brief) oer de flier komt, net ien minder as… minhear Kolkman.
It seit himsels dat by eintsjebeslút alles op syn poatsjes telâne komt, mar hoe?!