Hotel/Pension Rûnom

Fam. Wierda hat in hotel/pensjon yn in âlde wettertoer. It stik spilet yn ‘e hal fan de wettertoer. Om ‘t de wettertoer net al te grut is moatte se harren behelpe wat de romte oanbelanget. Dit is it earste wykein fan ‘t nije seizoen dat se gasten ha sille. It wie altyd in pensjon mar is no ferboud, oan de iene side fan it gebou ta in hotel. It hoteldiel wurd troch Wierda bestierd en it pensjon troch frou Wierda. Wierda fynt it wichtich dat de minsken yn lúkse harren fakânsje trochbringe kinne mar frou Wierda fynt dat ek it gewoane folk in plakje ha moat om efkes fuort te kinnen. Mar om ‘t se krekt begûn binne ha se noch net folle personiel en moatte sy in protte sels dwaan. Wierda fynt dat it personiel no ek oare klean oan ha moat en harren oars gedrage moatte. Dit stuitet fansels op ferset fan syn frou dy mient dat se sa gewoan mooglik dwaan moatte. Sy hat it ek neat mei lúkse bobbelbaden en mini-bars op ‘e keamers. As der dan ek noch gasten komme dy’t in bytsje frjemd dogge, ha jo de poppen oan ‘t dûnsjen.