It testamint

In boer leit op syn stjerbêd. De dea (as in stim) siket him op en fertelt him dat it syn tiid is. De boer ferstjert. Krekt dyselde middeis soe hy syn testamint noch regelje, mar dêr is it no te let foar. De faam komt de sliepkeamer yn en sjocht dat de boer stoarn is. Sy ropt de feint. Om wis te wêzen fan it jild, spilet de feint de boer as de notaris komt. Sa krije se beide de helte fan it jild en de besittings fan de boer.