Ho alder ho gekker

De bruorren Japik en Halbe hawwe in winkel yn klean. Hja binne tige âlderwetsk. Net allinne yn harren dwaan en litten, mar ek tsjinoer it personiel. Dat moet hurd wurkje foar in bytsje sinten.
Fan froulju moatte de twa mannen ek neat ha, of toch wol……….