Om op te fretten

It stik is basearre op besteande ferhalen.
Moaie klassikers, dy’t hjir trochinoar hutsele binne en in nij jaske krigen ha. Tegearre foarmje sy in nij ferhaal.

Wêryn pasteitsjes bakt wurde fan minskefleis, manlju en froulju inoar de holle gek meitsje en it skjintme-ideaal foar swiete koeke slikt wurdt.
Wat der ek bart: de pasteitsjes, de swiete koeke en de froulju en manlju binne allegearre om op te fretten. Oant se dat net mear binne, fansels…