Twa hittepetitten om ‘e hite kofje

Merel wennet yn in djoer filladoarp en kriget op in moarntiid in, net oankundige, besite fan in nije buorfrou, Moniek. Merel hat gjin nocht oan Moniek har stribjen nei freonskip. Mar Moniek hâldt oan as storein en lit har net ôfskepe. Yn seis opinoar folgjende sênes sjogge we hoe’t him tusken twa, hiel ferskillende, froulju in bysundere bân ûntwikkelt.