Moed om te deadzjen

In soan hat syn heit, in widdoman, op besite. Dy útfanhûzet al in aardich skoft by him en liket net fan doel om fuort te gean. De soan is tige dwêrs tsjin de heit, mar hy kin lykwols net goed tsjin him op. De heit kin seure en narje sûnder dat syn soan der fet op krije kin. As it derop liket dat syn heit sels syn freondintsje ôfpakt, slacht er troch. Alle frustraasjes en ûnmacht fan it ferline komme nei boppe en hy beslút syn heit te fermoardzjen mei in mes…