Eduard en Agrippyn

Eduard en Agrippyn, dy’t al sechstich jier troud binne, lizze noflik op bêd te lêzen, hy yn in dik boek oer filosofy en sy krantelêst.
Ynienen is der oan de oare kant fan de muorre wei it lûde kriten fan in tatebern te hearren… en dan folget in wat frjemde dialooch tusken de filosofysk ûnderleine Eduard en de mear fan de nijste nijtsjes op ‘e hichte wêzende Agrippyn. Dat giet mei praat en tsjinpraat oant se in jonge ynbrekker op ‘e keamer krije, dy’t op jild út is.
Dan blike alle rare berjochten yn ‘e krante wierheid te wêzen ek al wegeret Eduard al sân jier om in krante yn te sjen….

De ferstoarne

Twa freondinnen (Julie en mefrou De Campon) lykje enoar min ofte mear tafallich tsjin te kommen. Hja begjinne in petear oer Victor, de ferstoarne man fan Julie. Yn earste ynstânsje is it ridlik normaal petear oer de ûntrou fan Victor, mar neigeraden it petear foarderet, wurde de teksten hieltiten frjemder en (skynber) ûnlogysker. Julie begjint hieltiten fremdere ferhalen oer Victor te fertellen. Uteinlik komt it safier dat de twa freondinnen enoar net mear werkenne en enoar oare namme jaan geane. It stik einiget mei de wurden “oant moarn” en “deselde tiid…”.
KOMMINTAAR:
It is in ienakter dêr’t men in soad kanten mei op kin: it kin bloed serieus spile wurde of absurdistysk of humoristysk en miskien wol alle trije tagelyk. De tekst variearret fan tige logysk en direkt oant poëtysk en tige ûnlogysk. Gearfetsjend sein is it in reedlik nuodlike ienakter mei in soad mooglikheden. In oantreklik stik.

DS