Fries yn Boarger

Ienakter skreaun foar yntroduksje-byienkomtsen mei nije ynwenners fan Fryske gemeenten en kursussen Frysk.

Lette ropping

It stik draait om Bertus Schweigmann. Ofkard foar it ‘gewoane’ wurk, follet hy syn dagen mei it kosterskip, it fuotbalkrantsje en ien kear it jier spilet er foar Sinterklaas; wa kin him net. Hy is al jierren troud mei Annie dy’t nei it opfieden fan de bern, noch nueter har man folget yn alles wat er docht. Rêst en regelmaat binne de skaaimerken fan it libben fan dit stel.
Oant der yn de gemeente in nij dûmny oansteld wurdt. Sy set wat yn wurking wat net te stuitsjen is en de lytse wrâld fan de Schweigmanns mitert yninoar.

Fries yn boarger

Dizze ienakter is skreaun foar yntroduksjebyienkomsten mei nije ynwenners fan Fryske gemeenten en kursussen Frysk.

Koaibosk

De moderne wrâld liket fier fuort fan Koaibosk. mar as mem ferstjert, stoarte de twa ynwenjende soannen Homme en Simen har yn it libben. Se liene jild om it dak fan harren lyts hûs te fernijen en in Russyske frou te keapjen. De frou komt der en de manlju fleurje op. As ien fan beiden it mei har oanleit, krije de bruorren skeel.
Yn koarte sênes fol minsklike humor sketst Bouke Oldenhof it bysûndere ferhaal fan twa jonges dy ’t op harren behyplike wize út it libben helje wolle wat der yn sit.

All inclusive

Twa freonen pakke de tried wer op. Op in kamping yn Súd-Frankryk. Dat giet net sûnder drank en net sûnder kater. Se beslute: it moat hielendal oars. Lokkich is de fakânsje “all inclusive”, miskien jout de betsjinster útkomst. Se swijt yn in frjemde taal, laket yn in frjemde taal. Wat betsjut dat?

Ach en wee – state

Theo en Trees, soan en dochter fan de legindaryske Bariton fan de Klaai sette syn klienkeunsttradysje fuort. In slagge boekeramsjer hat harren ynhierd foar syn personielsútsje, om se sa te stypjen en in kâns te jaan op in breder publyk. As de groep komt blykt der lykwols folle mear belangstelling foar it iten as foar it optreden. It wurdt in geweldige ôfknapper. De nije technikus Foead, ynhierd fia in regeling fan it arbeidsburo, docht der alles oan om it duo troch de jûn te skuorren en nimt sels it programma oer. It is de ein fan it duo.

Pake yn ‘e kast

Romme fan fjouwer hat syn pake yn de kost: ek letterlik yn in kast. Pake kin net mear op himsels passe, en pakesizzer Romme fersoarget him sa goed sa kwea. Pake hat de kast fol mei foarwerpen dy’t it ferhaal fan syn libben fertelle: sy binne basearre op de ferhalen fan Romke de Leeuw dy’t it stik 170 kear foar Tryater spile. Pake kin geweldich toverje en gûchelje, mar as er it wetter rinne lit en lang om let yn de broek docht, giet it Romme oer de hege skuon. Pake docht syn lêste gûcheltrúk: hy ferdwynt yn de kast, en Romme makket regaad yn Pake syn dierberheden.

De Frijloop

Twa memmen en in heit is it âlder-wêzen tefolle wurden. Se sykje taflecht yn it oanrinhûs foar âlden: “De Frijloop”. Under lieding fan in krekt oannommen terapeute besykje se ta rêst te kommen. Linkendewei wurde se sels like puberaal as dat har bern thús wiene. De terapeute hat der de hannen fol oan.
Alderhûs “De Frijloop” is in humoristysk en werkenber stik.

Roorda

Yn in lang ynterview fertelde de Tynster kommunist Gerrit Roorda syn libbensferhaal oan Kerst Huisman. Parten fan dat ynterview, oernommen fan de oarspronklike bantsjes, foarmje de basis fan Roorda, in lokaasjefoarstelling yn it ramt fan Fryslân 2000. Roorda fertelt oer syn jongesjierren, syn wurk as timmerfeint, syn ûnderfiningen yn Amearika, syn bewûndering foar de Russyske revolúsje, syn eigen striid yn de gemeenteried en de provinsjale steaten fan Fryslân en syn leafde foar it toaniel en it sjongen. Wylst Roorda redenearret, docht syn frou Pytsje praktys oan solidaiteit: sy fersoarget de gasten en siedt iten foar in allinnesteande man.

De skippers fan de kameleon

De tekst foar de grutte besetting fan it Berne-iepenloftspul fan Easterwierrum folget benammen it earste boek fan de ferneamde Kameleon-rige. Hielke en Sietse binne net ba fan in kweajongestreek, mar se bedoele it net ferkeard. Har dream is in boat, en mei help fan guon út it doarp wurdt dy dream werklikheid. As in boeredochter en de soan fan in earme widdo fereale op elkoar reitsje en der in dief aktyf is, rekket it hiele doarp yn ûnstjoer. Utsoarte soargje Hielke en Sietse derfoar dat alles op syn poatsjes telâne komt. By it stik binne prachtige lieten (tekst en muzyk) skreaun troch Peter Sijbenga, útbrocht op c.d.

Âlderhûs ‘De Frijloop’

Twa memmen en in heit is it âlder-wêzen tefolle wurden. Se sykje taflecht yn in oanrinhûs ‘De Frijloop’ foar âlden. Under lieding fan in krekt oannomme terapeute besykje se ta rêst te kommen. Likendewei wurde se sels like puberaal as dat har bern thús wiene. De terapeute hat der de hannen fol oan.
Alderhûs De Frijloop in in humoristysk stik, spesjaal skreaun foar Probe en basearre op ferhalen fan de spilers fan dizze ploech.

Skytmerakels

In petear ûnder iten tusken man en frou.
Sawat alle foaroardielen en foarmen fan diskriminaasje dy’t der besteane komme op it aljemint.
Moat troch in pear betûfte spilers spile wurde.

Jierdei

Jacobus is troch syn frou ferlitten. syn eks-skoanfamylje komt him lokwinskjen en wol him wat opfleurje en dogge oft der neat te rêden is. Mar Jacobus is fan ’t hynder, hy hat syn gedachten net by de gasten. De gasten krije ûnder elkoar ek noch spul en fine gemiene dingen út. In tillefoangesprek wurdt yn’e keamer ôfharke en om’t Jacobus oantroud is, wolle sy de moaie kast ha, dy’t yn de keamer stiet.
De earste jierdei wer allinne, besite krije fan de eks-skoanfamylje. Fine jo dat wol sa aardich? Elk docht syn bêst der in gesellige jierdei fan te meitsjen, mar slagget dat ek? De situaasje kin dan wolris út’e hân rinne.

Hanenbuert

Twa manlju lizze yn it sikehús mei deselde kwaal: polipen yn de blaas. Jochem Akkerman is in boer dy’t der mar net ta komme kin syn buorkjen oer te jaan: hij is boer want dat is hy en dat wol hy bliuwe. Hubertus de Leeuw is in breakriuwer dy’t syn hiele libben beslút nei beslút nommen hat. Yn it earstoan is Jochem slim ûnnwennich yn ti sikehús, mar troch de operaasje, it aonfiterjen troch Hubertus en de ûnferwachte achtergrûn fan de Antilliaanske ferpleechster kin er beslute syn pleats op te jaan.
Humoristysk folkstoaniel mei rollen dêr’t goed byt oan sit.

Sân wizen fan wekker wêzen

Fjouwer jongens en fjouwer famkes wachtsje oant de sinne opkomt. Moarn giet elkenien fuort. Se prate oer sliepe, en net sliepe kinne, oer ferliefd wêze, se boartjse meienoar, dreame, ensfh.

Monolooch fan in hûn

In hûn sprekt fan him ôf. It docht bliken dat er syn baas opiten hat, nei dat er him (dea) fûn hat. Om’t er tige wiis mei him wie, wol er no net mear skite. Op in bepaald stuit praat de hûn tsjin minsken dy’t net it bêste mei him foar ha…
Dizze oandwaanlike monolooch kin troch in man of in frou spile wurde.

NB
Foar mear ynformaasje oer ‘Flying Fish’ sjoch RIEMERSMA, Trinus – ‘De tarieding’.

Melotte yn de mist

Yn ‘e útbuorren oan ‘e feart wennet in lytse mienskip, wylst de jongerein dère in caravan brûkt as jeugdhonk. Tsjibbe Jongedyk besiket yn syn hok in âlde melotte melkmasine wer oan ‘e praat te krijen. Hy wurdt troch in elk dy’t dêr wennet of omstippet, steurd by syn wurk en sa wurde de taskôgers belutsen by it hâlden en dragen fan de mienskip. Tsjibbe is der net mei op ‘e hichte dat Melotte har yn de foarige ieu yn it fean sakje litten hat mei de tekeningen fan de hjoeddeiske masines: Sy woe it minsdom hoedzje foar lawaai en wurkleazens!
As de tekeningen ferbrând binne, sil Melotte rêst krije, oant sa lang moat se as spoek omdoarmje… Trije etno-argologen binne fan dit foarfal op ‘e hichte en piele wakker om mei in detektor. By eintsjebeslút komt it spoek foar ’t ljocht en kinne de papieren ferbrând wurde. Tsjibbe kriget syn melotte oan ‘e praat en seit de mienskip farwol.
NB Skreaun as jubileumstik foar De Tynje. Soe bglks ek as iepenloftsik spylje wurde kinne.