Is de wrâld gek of binne wy it

Dit stik is spesjaal foar in toanielselkip, dat sawol maatskippij kritysk spylje wol as har publyk fermeitsje wol. Want stel je ris foar dat jo je publyk tsjûge weze litte kinne fan in geheime gearkomste fan wrâldlieders? Dat jo har as earste hearre litte wat de plannen mei de wrâld binne en wienen? Soe har belangstelling wekt wurde? Lûkt it jo belangstelling? Doarre jo josels en it publyk oan de wierheid bleat te stellen, de hiele wierheid en neat oars as de wierheid…?
Want de wierheid is sa hilarysk en konfrontearjend, dat it gewoan te gek foar wurden is.