Sudewyn mei in sûpke

It houlik fan Klaas Kingma en syn frou Mine is net mear wat it west hat. Fangefolgen ferlit Mine mei dochter Wike harren thús en bestelle harren as help yn in hotelbedriuw. Mei de oberkelner Karl en de wurkstudint Pyt moatte se ferkeare yn ien keamer en twa sliepkeamers. Yn dy sitewaasje kriget Pyt sin oan Wia, de resepsjoniste. Hy doart har net rjocht te freegjen omt er mient dat Karl gading nei har makket, mar Karl, in earste froulju’s fersierder, kriget smjucht op Wike. Dy jout him yn’t earstoan gjin kâns, omt se sjoen hat dat er mei Wia frijde.
Underwilens komt Klaas nuverre paden lâns by it hotel om it tusken him en syn frou wer goed te meitsjen.
It seit himsels dat oan’e ein alles wer op’e poatsjes te lâne komt.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.