In snie

‘In snie’ lit ús in famylje sjen, dêr’t trije generaasjes byelkoar komme om de jierdei te fieren fan Panda, in man dy’t net mear prate kin en dy’t syn dagen slyt yn in stoel foar it rút yn ‘e serre. Dizze man is de freon fan mefrou Quint. Hy is it slachtoffer fan in Dútsk konsintraasjekamp. Mefrou Quint en har bern hawwe in kamp yn Ynje oerlibbe. Panda fungearret as de spil yn it ferhaal. Troch him besykje de personaazjes te begripen wêrom ’t er nea oer it oarlochsferline praat is. It jierdeifeest nimt in ûnferwachte kear as de oerspande (eks-) skoandochter ferskynt. Underwilens falt de snie: skjin, oerslochtsjend, suver, wyt.